O szkole - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 w Mysłowicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

O szkole

NASZA SZKOŁA
 
MISJA SZKOŁY

Najwyższym dobrem dla naszej szkoły jest UCZEŃ, który w atmosferze i przy wzajemnej akceptacji zwiększa swoje szanse na osiągnięcie sukcesów w przebiegu kariery szkolnej. Przygotowujemy do aktywnego i świadomego funkcjonowania we współczesnym świecie, kierując się uniwersalnymi wartościami takimi jak: dobro, miłość, uczciwość, odpowiedzialność. Spełniając oczekiwanie środowiska, kształcimy w duchu uniwersalnych wartości absolwenta kreatywnego i przedsiębiorczego, aby mógł aktywnie, świadomie i pięknie żyć we współczesnym świecie. Organizujemy nauczanie i wychowanie zgodnie z duchem czasu w celu dobrego przygotowania młodego człowieka do samodzielnego funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości. Naszym przesłaniem jest wykreowanie absolwenta o wszechstronnie wykształconej osobowości i umiejętnościach takich, które zapewniają mu odpowiednie miejsce w otaczającej rzeczywistości. Jesteśmy po to, aby wychowywać, uczyć i przygotowywać do zdobywania wiedzy i realizacji w dorosłym życiu. Kierujemy się wiedzą, doświadczeniem i intuicją w dążeniu do osiągnięcia celu, którym jest człowiek aktywny, otwarty, samodzielny, potrafiący odnaleźć się w otaczającym świecie.


WIZJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą propagującą uniwersalny system wartości. Podejmujemy wiele działań proekologicznych. Realizujemy różnorodne potrzeby uczniów: potrzebę bezpieczeństwa, przyjaźni, uznania, potrzebę poznania i samorealizacji. Proponujemy nowoczesne metody nauczania, dostosowane do potrzeb współczesnego świata. Zapewniamy wysoki poziom przekazywanej wiedzy, opiekę wykwalifikowanej kadry, dostęp do najnowszych zdobyczy techniki, ciekawe i różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Dbamy o wszechstronny rozwój osobowości uczniów. Rozwijamy ich zainteresowania, zdolności i talenty. Jesteśmy szkołą bezpieczną. Chronimy wychowanków przed działalnością grup nieformalnych. Kształcimy u uczniów samodzielność, tolerancję oraz asertywność. Uczymy odpowiedzialności za siebie i innych, godzenia dobra własnego z dobrem innych, cenienia wolności własnej i wolności innych. Motywujemy do dalszego zdobywania wiedzy. Pomagamy uczniom rozumieć świat, ludzi i siebie. Przygotowujemy do pełnienia różnorodnych ról społecznych i życia w zjednoczonej Europie. Nasze działania zyskują akceptację i wsparcie rodziców oraz władz lokalnych. Uczniowie i absolwenci naszej szkoły odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach nauki, kultury i sportu. Są dobrymi, mądrymi i szczęśliwymi ludźmi. Jesteśmy dumni z naszych absolwentów. 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego