Projekt unijny EFS - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 w Mysłowicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekt unijny EFS

UCZEŃ / RODZICE
 


PROJEKT ZAKOŃCZONY EFEKTY ZOSTANĄ

(2019 rok)

W czerwcu 2019r. SP7 z Oddziałami Dwujęzycznymi zakończyła realizację projektu „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych”

W roku szkolnym 2018/2019 w projekcie uczestniczyło 167 uczniów klas III-VIII
(w tym 93 chłopców i 76 dziewcząt). Zgodnie z założeniami projektu uczniowie otrzymali wsparcie w postaci zajęć w 30 zespołach dydaktyczno- wyrównawczych, a także poszerzali wiedzę i doskonalili umiejętności na zajęciach w ramach 20 kół zainteresowań.

Aż 96 uczestniczących w projekcie uczniów uczęszczało na zajęcia z więcej niż jednego przedmiotu, 43 korzystało z jednego rodzaju zajęć, a jedynie 37 ograniczało swój udział
do korzystania z platformy edukacyjnej z matematyki Matlandia.

Odejście od encyklopedyzmu na rzecz kształcenia wyzwalającego samodzielność
i inicjatywę umożliwiało uczniom samodzielne przełamywanie schematów myślenia, odkrywanie użytecznej strony nauczanego przedmiotu i uświadomienie możliwości wykorzystania zdobywanej wiedzy i umiejętności w przyszłości.

Wymierne efekty udziału szkoły w tym projekcie to poszerzenie działań w zakresie efektywności kształcenia (osiągnięte wskaźniki pokazały, iż wszyscy uczestniczący w projekcie uczniowie nabyli kompetencje), a także doposażenie szkoły w pracownię matematyczną, sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne do przyrody, geografii, biologii, fizyki i chemii.

Istotną wartością dodaną realizowanego projektu – w opinii uczestników- pozostają także te trudno mierzalne rezultaty, jak: rozwój aktywności i kreatywności uczniów, nabyte umiejętności komunikowania się, wzbogacenie własnych doświadczeń we współpracy z innymi, otrzymywanie pozytywnego wsparcia, a także integracja nauczycieli, uczniów i rodziców. One bowiem są jednym z ważniejszych elementów motywacji do dalszej pracy.----------------------------------------------------Kolejny rok z Unią
(2018 rok)

Już drugi rok nasi uczniowie nabywają umiejętności i rozwijają swoje zainteresowania na dodatkowych zajęciach finansowanych przez Unię Europejską. W tym roku mamy możliwość korzystania z wielu nowych pomocy naukowych, o które wzbogaciła się szkoła dzięki udziałowi w projekcie „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych”.

Kompletnie wyposażona pracownia matematyczna wraz z 9 laptopami dla uczniów oraz nowoczesną interaktywną tablicą pozwoli doskonalić nie tylko kompetencje matematyczne, ale także umiejętności w zakresie ICT. Pomoce dydaktyczne do przyrody, chemii, fizyki i geografii wzbogaciły już istniejące pracownie i pozwolą uatrakcyjnić zarówno zajęcia realizowane w ramach projektu unijnego, jak i lekcje programowe. Cieszymy się,
że po zakończeniu projektu pomoce zostaną w szkole i będą służyły wszystkim uczniom.

- Regulamin rekrutacji "Wysokie kompetencje mysłowickich szkół" -  Pobierz (plik pdf) » »
- Formularz zgłoszeniowy do projektu -  Pobierz (plik pdf) » »
- Wzór oświadczenia uczestnika projektu -  Pobierz (plik pdf) » »

 
 
 
 
 
 

Prezentacja projektów unijnych  -  Pobierz (plik pps) » »

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego